+36 70 392 8758info@aikikai-hungary.hu

Vizsgáztatás

Az Aikikai Hungary, mint a Hombu dojo által hivatalosan elismert szervezet önálló dan vizsgáztatási jogosítvánnyal rendelkezik. A dan vizsgáztatásra jogosult oktatók körét az AH Technikai Bizottságába a szervezetek részéről delegált és a Hombu dojo által jóváhagyott instruktorok - shidoinok - alkotják.

Vizsgáztatási irányelvek

CÉLOK

A vizsgaszabályzatnak egyértelműségével – biztonságot és folyamatosságot teremtve a vizsgarendszerben – hozzá kell járulnia az aikido terjedéséhez. Továbbá bátorítania kell az aikidot gyakorlókat, életkortól, nemtől és egyéb előfeltételektől függetlenül, az aikidoban való folyamatos fejlődésre. A szabályzatnak elő kell mozdítania a vizsgarutin kialakulását, a gyakorlók tudásának minden szintjén, és garantált színvonalat kell képviselnie mind a tagok, mind a Hombu Dojo elvárásainak megfelelően.

Ez nagy fontossággal bír a szervezeten kívüli kapcsolataink, valamint az aikido egyéb budo irányzatok és a társadalom egésze általi megbecsülése szempontjából. A vizsgaszabályzat követi a Hombu Dojo irányelveit, és szem előtt kell tartani az ezekkel, és Ueshiba Morihei O’sensei szellemiségével való összhangját. 

I. Technikai Bizottság

A technikai bizottság a dan vizsgáztatásra jogosult oktatók köre.

Bizottsági tagok

A Technikai bizottság összetétele és a tagság feltételei:

 1. A Bizottság legkevesebb 5 tagból áll.
 2. A Bizottság tagjait, a tagszervezetek delegálhatják, tagszervezetenként maximum 1 főt. A jelölteknek meg kell felelni az alábbi kritériumoknak.
 3. A Bizottság tagjai Aikikai dojo tagok.
 4. A technikai bizottság által shidoin fokozatra javasolt tagszervezeti delegáltak (ld. I.2.) automatikusan (az azonos kritériumrendszer miatt) a technikai bizottság tagjaivá válnak.
 5. A Bizottság tagjainak megfelelő tapasztalatokkal kell rendelkezniük az aikido oktatása és a vizsgáztatás terén.
 6. A Bizottság tagjai közt lennie kell megfelelő külföldi tapasztalatokkal rendelkezőknek, valamint kapcsolatban kell állniuk shihan szintű külföldi és Hombu dojo oktatókkal.
 7. A Bizottság minden tagja birtokolja a shidoin vagy shihan címet.
 8. A Bizottság tagjai megoszthatják egymás közt a feladatokat, továbbá évente legalább egy alkalommal értekezletet tartanak.

A technikai bizottság feladat- és hatáskörébe tarozik különösen:

 1. Fukushidoinok és shidoinok jelölése.
 2. Ajánlástétel shihan címre a felterjesztő shihan felé.
 3. Fokozatokat igazoló bizonyítványok elkészítése, a kyu- és dan fokozatok nyilvántartása.
 4. Fokozattal rendelkezők adatainak tárolása, saját irányelvek alapján, az adatvédelmijogszabályoknak megfelelően.
 5. Fokozatokat igazoló bizonyítványok, fukishidoinok, shidoinok és shihanok adatainak nyilvántartása.
 6. Javaslat kidolgozása az aikido utánpótlás-nevelési és instruktorképzési programjára, illetőleg a Szövetség éves szakmai tervének meghatározása,
 7. A Szövetség vizsgaszabályzatának meghatározása,
 8. A Szövetség által támogatott aikido rendezvények engedélyezése,
 9. Döntés a meghívandó Hombu Instruktor(ok) személyéről.

A Technikai Bizottság meghatározza a saját működési rendjét. A Technikai Bizottság határozatait a Vezető Instruktor javaslatai alapján hozza.

A bizottság minden évben legkevesebb egy alkalommal ülésezik, ahol – egyebek mellett – a vizsgarendszerrel kapcsolatos tapasztalataikat a tagok megosztják egymással. Amennyiben azt a Technikai Bizottság szükségesnek tartja, módosítási javaslatot tehet. A javaslat 70%-os szavazati arányú támogatás esetén továbbításra kerül az Ügyvivői Testület felé, amely azt a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

Fellebbezés

A Technikai Bizottság döntéseivel szemben fellebbezni a Szövetség Közgyűlésénél írásban lehet.

A Technikai Bizottság vezetője (Person in Charge)

A Technikai Bizottság vezetőjét a Közgyűlés közvetlenül választja 3 évre. A vezető személyét a Technikai Bizottság jóváhagyja.

A Technikai Bizottság vezetőjének feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:

 • Összehívja és vezeti a Technikai Bizottság üléseit,
 • Javaslatokat tesz a Technikai Bizottság hatáskörébe tartozó kérdésekben,
 • Megszervezi és ellenőrzi a danvizsgák lebonyolítását,
 • Ellenőrzi a danvizsgával kapcsolatos dokumentáció hitelességét,
 • Továbbítja a danvizsga eredményeket a Hombu Dojo felé,
 • A danvizsga jelentkezési lapokat aláírásával hitelesíti,
 • A danvizsga eredmények továbbítását a Hombu Dojo felé csak abban az esetben tagadhatja meg, ha a vizsga lebonyolítása során rendellenességet tapasztal, a szabályszerűen megtartott és lefolytatott danvizsga eredményeket azonban nem érvénytelenítheti.
 • A bejelentett dan vizsga időpontokról, a Hombu dojoban működő Grading Committe-t legalább három hónappal korábban tájékoztatja,
 • A Hombu Dojoban működő Grading Committe részére mind a sikeres, mind a sikertelen dan vizsgát haladék nélkül jelenti,
 • Képviseli a Technikai Bizottágot, mint testületet.

 

II. FUKUSHIDOIN / SHIDOIN / SHIHAN

Jelölés

A technikai bizottság, jelentkezés alapján, az alábbiak szerint jelöli a Szövetség dojoinak tagjai közül a fukushidoinokat, shidoinokat és shihanokat:

 1. A fukushidoin és a shidoin címről a technikai bizottság dönt.
 2. A shihan címre a Bizottság ajánlást tehet a Hombu Dojo felé.

Fukushidoin

Fukushidoin csak az lehet aki az összes alábbi feltételnek kivétel nélkül megfelel, és olyan oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, melyek alapján a technikai bizottság tagjainak minimum 50%-a javasolja a fukushidoin címre.

 1. Aktív aikido oktató, Aikikai dojo tag.
 2. Legalább 2. dan fokozattal rendelkezik.
 3. Legalább 3 éve oktat felnőtt, vagy gyermek dojoban
 4. Rendszeresen részt vesz saját dojoján kívül rendezett edzőtáborokon.
 5. Követi a szövetség szabályait és irányelveit.
 6. Rendelkezik egy technikai bizottsági tag ajánlásával.
 7. Amennyiben nem dojóvezető, rendelkezik tanára ajánlásával

Fukushidoin címet nem kaphat 3. dannál magasabb fokozattal rendelkező oktató.

Shidoin

Shidoin csak az lehet aki az összes alábbi feltételnek kivétel nélkül megfelel, és olyan oktatói tapasztalatokkal rendelkezik, melyek alapján a  technikai bizottság tagjainak minimum 50%-a javasolja a shidoin címre.

 1. Aktív aikido oktató, Aikikai dojo tag.
 2. Legalább 4. dan fokozattal rendelkezik.
 3. Legalább 10 éve rendszeresen oktat felnőtt dojoban
 4. Rendszeresen látogat saját dojoján kívül, illetve külföldön megrendezett edzőtáborokat.
 5. Rendszeresen oktat a saját dojoján kívül.
 6. Követi a szövetség szabályait és irányelveit.
 7. Rendelkezik egy technikai bizottsági tag ajánlásával.
 8. Amennyiben nem dojóvezető, rendelkezik tanára ajánlásával

Amennyiben egy újonnan csatlakozott szervezet oktatója már legalább 4. danos, de az egyéb feltételek meglétének hiánya miatt nem kaphat shidoin címet, azonban fokozata miatt nem kaphat fukushidoin címet sem, a Szövetség az átmeneti időben elismeri a a fukushidoin címhez fűződő jogait.

Shihan

A shihan cím odaítélése a Hombu Dojo hatáskörébe tartozik.

 Shihan jelöléssel élhet a technikai bizottság olyan aikidoka tekintetében, aki az összes alábbi feltételnek kivétel nélkül megfelel, és olyan oktatói tapasztalatokkal, értékekkel rendelkezik, mely alapján a  technikai bizottság tagjainak minimum 50%-a a jelölést javasolja.

 1. Aktív aikido oktató, Aikikai dojo tag.
 2. Legalább 6. dan fokozattal rendelkezik.
 3. Legalább 20 éve rendszeresen oktat dojoban4. Rendszeresen oktat a saját dojoján kívül, edzőtáborokon is.
 4. A magyar aikido és a Szövetség fejlődésében jelentős szerepet játszó, elismert oktató.
 5. Követi a szövetség szabályait és irányelveit.

A jelölés díjai

A fukushidoin, shidoin címre jelöléssel, illetve a shihan cím odaítélésével összefüggő díjakról a Hombu Dojo dönt.

Jelölést igazoló bizonyítvány

A Bizottság a megszerzett fukushidoin és shidoin címekről írásos bizonyítványt állít ki. A shihan címet igazoló bizonyítvány kiadása a Hombu dojo hatáskörébe tartozik.

Jelölés visszavonása

A Bizottság, a sportszervezetek alapszabályzatának megfelelően, döntést hozhat a fukushidoin és shidoin cím a Közgyűlés által meghatározott esetekben történő visszavonásáról.

III. KYU ÉS DAN VIZSGÁZTATÁS

Kyu vizsgáztatás

A vizsgáztató kötelmei

Kyu fokozatra bizottságban vizsgáztathat, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Fukushidoin, shidoin, aikikai shihan, vagy egyéb, a Hombu dojo Grading Committe által kiadott érvényes jogosítványa van.
 2. Aikikai dojo tag vagy olyan shihan, aki rendelkezik a Hombu dojo által kiadott dan vizsgáztatói engedéllyel.
 3. Követi a technikai bizottság szabályait és irányelveit.

Kyu fokozatra önállóan vizsgáztathat, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Shidoin, aikikai shihan, vagy egyéb, a Hombu dojoban működő Grading Committe által kiadott érvényes jogosítványa van.
 2. Aikikai dojo tag vagy olyan shihan, aki rendelkezik a Hombu dojo által kiadott dan vizsgáztatói engedéllyel.
 3. Követi a technikai bizottság szabályait és irányelveit.

A vizsgázó kötelmei

Kyu fokozatot kaphat, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Aikikai dojo tag.
 2. Teljesítette kötelezettségeit a saját dojoja felé.
 3. Saját dojojának oktatója jóváhagyásával rendelkezik.
 4. Kyu fokozatát a vizsgáztatók jóváhagyták.

A dojo kötelmei

A vizsgázó dojoja meg kell, hogy feleljen az alábbi feltételeknek:

 1. Nyilvántartja a megszerzett fokozatokat.
 2. Kiadja a megszerzett fokozatot igazoló – a Vizsgáztató aláírásával ellátott – bizonyítványt.
 3. Jelentést tesz a technikai bizottságnak a megszerzett fokozatokról, a kiadott irányelveknek megfelelően.

Kyu fokozat megszerzéséhez szükséges képességek

Az elvárt tudás és képességek nem lehetnek alacsonyabb szintűek az Aikikai dojo által meghatározottaknál.

Ezen felül minden vizsgáztatónak joga van egyéb technikákat megkövetelnie. Akik ilyen egyéb elvárásokat is támasztanak, informálni kötelesek a technikai bizottságot, hogy erről visszajelzést kaphassanak.

Vizsgadíjak

A dojok vagy vizsgáztatók szabadon dönthetnek a kyu vizsga díjairól. A Grading Committe díja a Bizottság aláírásával kiadott bizonyítvány költsége. Egyéb költségekről a Bizottság dönt.

Kyu fokozatot igazoló bizonyítvány

Kyu fokozat megszerzésének igazolására a vizsgáztató, dojovezető aláírásával hitelesített bizonyítvány használható. Az oklevél nem sokszorosítható, kizárólag a Bizottság kérésére.

Kyu fokozat visszavonása

A kyu fokozatok nem visszavonhatók.

Dan vizsgáztatás

A vizsgáztató kötelmei

Dan fokozatra bizottságban vizsgáztathat, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

 1. Dan fokozatra vizsgáztathatnak a technikai bizottság tagjai, aikikai shihan, vagy egyéb, a Hombu dojoban működő Grading Committe által kiadott érvényes jogosítványa van.
 2. Aikikai dojo tag vagy olyan shihan, aki rendelkezik a Hombu dojo által kiadott dan vizsgáztatói engedéllyel.
 3. Az Aikikai által kiadott minimum 4. dan fokozattal rendelkezik
 4. Követi a Hombu dojoban működő Grading Committe szabályait és irányelveit.

A danvizsga szervezőjének kötelezettségei:

A dan fokozat magyarországi kiadásának feltételei a következők:

 1. A szövetségben működő technikai bizottságot a vizsgáról legalább három hónappal korábban tájékoztatni kell.
 2. Olyan vizsgáztató közreműködése szükséges a vizsgához, aki az Aikikai rendszerében shihan fokozatú, és a Hombu dojo felhatalmazása alapján jogosult dan fokozat adományozására Magyarországon, vagy a szövetségben működő technikai bizottság minimum 5 fős delegációja szükséges.
 3. A vizsgára jelentkezőnek jelentkezési lapot kell kitöltenie, melyen a dojojának vezetője, vagy egy, a megszerezni kívánt fokozatnál magasabb fokozatú személy is aláír ajánlóként.
 4. A Hombu dojo  „Application for Dan Grade” című nyomtatványát, és egyéb, a Hombu Dojo vagy a Szövetség által előírt  nyomtatványokat is ki kell tölteni és alá kell írni, majd azokat meg kell küldeni a szövetségben működő technikai bizottság részére a vizsgát megelőzően minimum 3 hónappal.
 5. A technikai bizottság részére mind a sikeres, mind a sikertelen vizsgát azonnal jelenteni szükséges.

A vizsgára jelentkező kötelezettségei

A dan vizsgára jelentkezőnek a következő követelményeknek kell megfelelnie:

 1. Aikikai dojo tag.
 2. Teljesítette kötelezettségeit a saját dojoja felé.
 3. A vizsga előtt legkésőbb egy hónappal benyújtja a jelentkezési lapot, amelyen saját dojojának a vezetője, akadályoztatása, vagy nemléte esetén a technikai bizottság egy, a megszerezni kívánt fokozatnál magasabb fokozatú tagja jóváhagyásával rendelkezik.
 4.  Vizsgadíj befizetése.
 5. 1. dan fokozatra való jelentkezéskor betöltötte a 15., 4. dan fokozatra való jelentkezés esetén pedig a 22. évét,
 6. Eltelt az előző vizsga óta a minimális kivárási idő.
 7. Minimum három hónap elmúlt az előző sikertelen vizsga óta.
 8. A vizsgázó dojovezetőjének hozzájárulása a dan fokozat megszerzéséhez.

A dan fokozat megszerzéséhez szükséges képességek

Az elvárt tudás és képességek nem lehetnek alacsonyabb szintűek az Aikikai dojo által meghatározottaknál.

Ezen felül minden vizsgáztatónak és szervezőnek joga van egyéb technikákat megkövetelnie, Akik ilyen egyéb elvárásokat is támasztanak, informálni kötelesek a technikai bizottságot, hogy erről visszajelzést kaphassanak.

Vizsgadíjak

A meghatározott vizsgadíjat a jelentkező fizeti be. A vizsgadíj azon része, amely nem a Hombu dojot illeti, a vizsgázónál marad. Részletek: ITT

Dan fokozat igazolása

Az elfogadott dan fokozat igazolására a jelentkező Aikikai diplomát és Yudansha kártyát kap.

A jelentkező kötelezettségei, ha külföldön vizsgázik

Ahhoz, hogy külföldön szerezzenek meg egy dan fokozatot, a következő követelményeknek kell megfelelni:

 1. A Magyar Aikikai dojo tagjának szükséges beszereznie a Grading Committe hozzájárulását. Ha a vizsgáztató a Szövetséggel – nemzeti vagy dojo szinten- szoros együttműködésben álló shihan, e követelmény alól felmentés adható, illetve akkor is, ha a jelentkező a vizsga időpontját megelőzően hosszú időn át külföldön gyakorolta az aikidot.
 2. Az elfogadott dan fokozatot a jelentkezőnek azonnal jelentenie kell a szövetség vizsgabizottsága felé, a diploma hiteles másolatának, a Yudansha kártyának, vagy a Hombu dojoban működő Grading Committe által elfogadott egyéb dokumentumnak a megküldése mellett.

 

Dan fokozat visszavonása

A megszerzett dan fokozat nem vonható vissza.